Algemene voorwaarden Framan


Artikel 1. Definities

Met de naam Framan wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld:

Framan, Jan Verzijlstraat 7 te Venlo, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60178205

 

Opdrachtgever: 

De wederpartij van Framan.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Framan en een opdrachtgever waarop Framan deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Framan, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Door akkoordverklaring van opdrachtgever met een aanbieding/overeenkomst van en met Framan verklaart opdrachtgever een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Framan te hebben ontvangen.

4. Door het sluiten van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Framan komen partijen uitdrukkelijk overeen, dat de onderhavige Algemene Voorwaarden Framan onverkort van toepassing zijn, onder gelijktijdige uitsluiting van enige andere voorwaarden en/of bepalingen van de zijde van opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2. De door Framan gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Voorrijkosten

Framan factureert geen voorrijkosten binnen de gemeente Venlo. Het uurtarief gaan in op het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Voor overige gemeenten geldt een tarief van € 0,50 per kilometer exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Framan zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Framan het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever zorgt voor alle informatie, welke Framan aangeeft nodig te hebben, of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de opdracht van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt, heeft Framan het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te annuleren waarbij de uit de vertraging/annulering voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

4. Framan is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Framan zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Framan de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Framan daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Recht van retentie

Framan heeft het recht om afgifte of levering van een product uit te stellen tot het openstaande bedrag betaald is.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Framan op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Framan ter kennis is gekomen dat omstandigheden aanleiding geven, te vrezen/verwachten dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan/zal voldoen.

Framan is in dit geval bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te annuleren en tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Framan schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een projectprijs afspreken. De projectprijs is exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Indien geen projectprijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Framan, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien Framan met de opdrachtgever een projectprijs of uurtarief heeft afgesproken, is Framan niettemin gerechtigd tot aanpassing van dit tarief. Framan mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Framan kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en

aanschaf/levering van materialen en/of arbeidsloon significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld materialen.

 

Artikel 11. Betaling

Keukenfronten worden vervaardigd in de kleur en type van uw voorkeur en aangepast aan de maten van uw keuken.

Wij kunnen daarom pas aan de productie van uw fronten beginnen na ontvangst van 50% van de prijs van de fronten (exclusief het plaatsen). Het restant betaalt u binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur die wordt verstuurd na levering en eventuele plaatsing. Voor meubels op maat wordt een voor beide partijen redelijke aanbetaling overeengekomen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Op opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag naast de wettelijke rente een bedrag aan incassokosten verschuldigd ingevolge de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van 1-7-2012.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Framan en de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Framan aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

De aansprakelijkheid van Framan, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Framan beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Framan is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Framan geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Framan niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Framan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Framan zijn verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Framan opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Framan niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Framan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij deponering van enige gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden treden deze wijzigingen in werking op datum van deponeren zonder dat mededeling aan opdrachtgever vereist is. De volledige tekst van de Algemene Voorwaarden laatste versie zijn te raadplegen op de website van Framan.

 

Artikel 15.

Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden niet voorziet in een situatie geldt het Nederlands recht.

 

Download
Algemene voorwaarden Framan.pdf
Adobe Acrobat document 77.0 KB